Senast publicerat 25-11-2022 14:18

Punkt i protokollet PR 130/2022 rd Plenum Fredag 25.11.2022 kl. 13.00—13.33

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av järnvägstransportlagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 240/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 17/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 240/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.