Senast publicerat 25-11-2022 14:30

Punkt i protokollet PR 130/2022 rd Plenum Fredag 25.11.2022 kl. 13.00—13.33

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 106/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 18/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022.