Senast publicerat 25-11-2022 14:34

Punkt i protokollet PR 130/2022 rd Plenum Fredag 25.11.2022 kl. 13.00—13.33

23. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medling i arbetstvister och 32 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen

Regeringens propositionRP 214/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022.