Senast publicerat 25-11-2022 15:27

Punkt i protokollet PR 130/2022 rd Plenum Fredag 25.11.2022 kl. 13.00—13.33

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 7/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2022 rd
Andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 23.11.2022. 

Under debatten har Leena Meri understödd av Mari Rantanen föreslagit att lagförslaget förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 41 nej, 1 avstår; 58 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 7/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.