Senast publicerat 06-06-2021 13:19

Punkt i protokollet PR 132/2020 rd Plenum Fredag 16.10.2020 kl. 13.00—13.20

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 23/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2020 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 14.10.2020. 

Under debatten har Mauri Peltokangas understödd av Sheikki Laakso föreslagit att lagförslagen förkastas och föreslagit att riksdagen godkänner ett förslag till uttalande enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Riksdagen ska nu votera om förslaget att lagförslagen förkastas. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 12 nej; 145 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 23/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Mauri Peltokangas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 12 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.