Senast publicerat 06-06-2021 14:43

Punkt i protokollet PR 134/2020 rd Plenum Tisdag 20.10.2020 kl. 16.30—17.47

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

Regeringens propositionRP 164/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2020 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande LaUB 9/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
17.43 
Mari Rantanen ps :

Arvoisa puhemies! Olenkin täällä paikalla ainoa lakivaliokunnan edustaja, joten aivan lyhyesti esittelen pääkohtia tästä mietinnöstä. 

Kysymys on siitä, että tässä jatketaan nyt konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaista ratkaisua tammikuun loppuun 2021. Tämä lakihan on ollut voimassa, ja ajatushan tässä on ollut se, että koronan vuoksi maksuvaikeuksiin joutuneet yritykset eivät joutuisi konkurssiin vaan pääsisivät tämän tilanteen yli. No, nythän tietysti ollaan menossa seuraavaa aaltoa, ja näinpä ollen tilanne jatkuu, ja näin tämä esitys sitten tuli hallitukselta nyt uudelleen, ja tämä todella on nyt vain kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin. 

Tämä ei aivan yksioikoinen asia ole, koska tähän liittyy myös velkova yritys ja heidän toimintamahdollisuutensa sekä sitten palkkaturva-asioita, mikä on yksi huoli, joka näissä kuulemisissa nousi esiin. 

Lakivaliokunta oli yksimielinen mietintönsä kanssa mutta samaan aikaan tässä toteaa myös sen, että tällä ei voida enää tammikuun jälkeen jatkaa. Lakivaliokunta yksimielisesti teki tänne myös lausuman, jossa edellytetään, että hallitus välittömästi selvittää ja arvioi, millä muilla keinoin tätä asiaa voitaisiin jatkossa auttaa. 

Todella kiireellisellä aikataululla ja hyvässä yhteistyössä valiokunta tämänkin lakiesityksen nyt sai, jotta tähän ei tule katkoa, koska edellisen väliaikaisen lain voimassaolo päättyy tämän kuun loppuun, ja näinpä ollen tässä oli hoppu saada, että ei tule katkoja ja sitä kautta sitten erilaisia säännöstöjä. 

Tämä lyhyesti tästä mietinnöstä, ja jäämme tietysti nyt innolla odottamaan, mitä tästä seuraa ja minkälaisia ratkaisukeinoja hallitus keksii tähän tilalle. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 164/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.