Senast publicerat 11-03-2022 10:24

Punkt i protokollet PR 136/2021 rd Plenum Torsdag 18.11.2021 kl. 16.00—19.38

15. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 12 § i djurskyddslagen

LagmotionLM 35/2021 rdRitva Elomaa saf m.fl. 
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 15 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Jag öppnar debatten. — Presentationsanförande, ledamot Elomaa, varsågod. 

Debatt
19.29 
Ritva Elomaa ps 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi eläinsuojelulakia siten, että sellaisten eläimen hoitoon ja käsittelyyn tarkoitettujen välineiden, laitteiden ja aineiden, joiden käyttö aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua, kärsimystä tai vahingon vaaraa, markkinointi, valmistus, maahantuonti, myynti, luovutus, käyttö ja hallussapito kiellettäisiin. Tuomitsen jyrkästi kaiken eläimiin kohdistuvan väkivallan, mutta erityisen härskiä, julmaa ja mielipuolista on käyttää erilaisia välineitä, joiden tarkoitus on tuottaa eläimille kipua ja kärsimystä. Mielestäni tällaisia välineitä ei tulisi valmistaa ollenkaan. 

Viime vuosien aikana on uutisoitu useaan otteeseen suojelukoirakoulutukseen liittyvistä törkeistä väärinkäytöksistä. Lyömisen ja potkimisen lisäksi koirien satuttamiseen on käytetty erilaisia välineitä, kuten esimerkiksi sähkö- ja piikkipantoja. Eläimille kipua tuottavien välineiden käyttö ei rajoitu vain koirien koulutukseen, vaan käyttö on laajempaa. On selvää, että kipua aiheuttavien välineiden käyttö on räikeästi ristiriidassa eläinsuojelulain hengen kanssa. Sen mukaan lähtökohtaisesti eläimelle ei saisi tuottaa tarpeetonta kipua ja tuskaa. Eihän tämä tavoite voi millään toteutua, jos väline on tehty satuttamaan. Poliisi, Rajavartiolaitos sekä Puolustusvoimat harjoittavat palkitsemiseen perustuvia koulutusmenetelmiä, eikä koulutus nojaa eläimen rankaisemiseen. Jos huippuvaativiin tehtäviin koulutettavia koiria pystytään kouluttamaan palkitsemisen avulla, niin ei eläinten satuttamiseen nojaavien koulutusmenetelmien käytölle voi kyllä nähdä minkäänlaista tarvetta. 

Arvoisa puhemies! Nykyinen lainsäädäntö ei suojele tarpeeksi tehokkaasti eläimiä kivulta ja kärsimykseltä kouluttamisen yhteydessä. Eläinsuojeluasetuksen 396/1996 14 §:ssä on kielletty piikkikannusten, piikkipannan ja piikkikuolaimen käyttö. Sähköpantoja ei ole mainittu, mikä on selvä puute. Muun muassa matala- ja tylppäpiikkisten piikkipantojen käyttöön ei ole puututtu käytännön tasolla. Kaikki tässä lakialoitteessa kiellettäviksi ehdotetut laitteet ja välineet ovat omiaan aiheuttamaan eläimille kipua ja tuskaa, joten niiden yksiselitteinen kieltäminen on perusteltua. Lisäksi kiellon noudattamisen valvomiseksi on tärkeää kieltää myös välineiden markkinointi ja hallussapito. Tämä aloite selkeyttäisi pelisääntöjä kiellettyjen välineiden osalta ja rajoittaisi niiden käyttöä voimassa olevaa lakia tehokkaammin. Käytön lisäksi muun muassa valmistus ja myynti olisi kiellettyä. — Kiitos.  

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Aittakumpu, olkaa hyvä. 

19.32 
Pekka Aittakumpu kesk :

Arvoisa puhemies! Kiitän edustaja Elomaata tästä lakialoitteesta, jonka itsekin olen allekirjoittanut. Lakialoitteen perusteluissa todella todetaan, että eläinsuojelulain 3 §:n mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Uskon, että tämän ajatuksen ja näkemyksen suomalaiset laajasti jakavat, ja onkin tärkeää, että tätä myös käytännössä pyritään toteuttamaan.  

Tässä lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi eläinsuojelulakia siten, että erilaisten eläimille tarpeetonta kipua aiheuttavien välineiden, laitteiden ja aineiden käyttö kiellettäisiin. On helppo kannattaa tätä lakialoitetta, ja toivon sille asianmukaista ja hyvää käsittelyä.  

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Ja näin keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään maa- ja metsätalous... — Anteeksi, edustaja Elomaa, olkaa hyvä.  

19.33 
Ritva Elomaa ps :

Arvoisa puhemies! Kiitän edustaja Aittakumpua kannustavasta puheesta ja tästä kannatuksesta. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.