Senast publicerat 07-03-2023 12:21

Punkt i protokollet PR 136/2022 rd Plenum Torsdag 8.12.2022 kl. 15.59—20.08

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag och lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 311/2022 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 

För remissdebatten reserveras i detta skede högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Jag öppnar debatten. Presentationsanförande, minister Lintilä, varsågod. 

Debatt
18.39 
Elinkeinoministeri Mika Lintilä 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n rahoitusvaltuuksia on korotettu useita kertoja 2010-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Vienninrahoitusvaltuuksien korotukset ovat olleet elinkeinopoliittiselta kannalta erittäinkin tarpeellisia. Korotusten vastapainona on toisaalta kiinnitetty huomiota vienninrahoitusvastuiden kasvamiseen sekä valtion takuutoimintaan liittyviin riskeihin. Vientiluotoille on valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n myöntämä vientitakuu.  

Hallitusohjelmassa on todettu yhdeksi painopisteeksi valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n valtuuksien riittävyyden varmistaminen kuitenkin huomioon ottaen riskien hallinnan tarpeet. Finnveran vientirahoitusvaltuuksien korotuksen lainvalmisteluesitöissä arvioitiin vientirahoitukseen liittyviä riskejä. Samalla nousivat esiin valtion Finnveran rahoitusvalvontaan ja erityisesti sen järjestämiseen liittyvät kysymykset. 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle todettiin, että osana rahoitusvalvonnan kehittämistä valmistellaan Finnveran rahoitusvalvonnan siirtämistä työ- ja elinkeinoministeriöstä Finanssivalvonnan tehtäväksi.  

Eduskuntakäsittelyssä myös talousvaliokunta arvioi valvontaan liittyvää kysymystä. Valiokunta totesi mietinnössään, että sen saaman asiantuntijalausunnon mukaan yhtiön valvonta ei toteudu nykyisellään täysin tyydyttävällä tavalla. Valiokunta suhtautui valvonnan siirtoon työ- ja elinkeinoministeriöstä Finanssivalvonnan vastuulle varovaisen myönteisesti. Valiokunta kiinnitti kuitenkin erityistä huomiota siihen, että valvonnan kehikkoa suunniteltaessa otettaisiin huomioon Finnveran toiminnan eroavaisuudet muihin rahoitustoimintaa harjoittaviin toimijoihin, kuten talletuspankkeihin tai joukkovelkakirjoja liikkeeseen laskeviin yksityisiin toimijoihin, nähden.  

Valiokunta totesi edelleen, että vaikka Finnvera on merkittävä yritystoiminnan rahoituksen mahdollistaja ja sitä kautta sillä on vaikutuksensa koko kansalliseen rahoitusjärjestelmäämme, sitä ei tule rinnastaa kaikin osin laajoja kuluttajasijoittajajoukkoja palveleviin luottolaitoksiin.  

Arvoisa puhemies! Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä on tarkoitus kehittää valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran rahoitusvalvontaa koskevaa sääntelyä nykyistä täsmällisemmäksi. Tarkoitus on selkeyttää valvonnan aineellista sisältöä ja samalla vahvistaa valvonnan toteutumista siirtämällä se Finanssivalvonnan tehtäväksi. Näillä toimenpiteillä pyritään vastaamaan eduskunnan talousvaliokunnan kiinnittämiin perusteltuihin näkökohtiin Finnveran toimintaan ja valvontaan liittyen. Hallituksen esityksessä esitetyllä tavalla Finnveran valvonnasta saadaan täsmällisempi mutta tärkeä elinkeinopoliittinen tehtävä säilyy vastaisuudessakin. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia esittelystä. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.