Senast publicerat 06-06-2021 13:17

Punkt i protokollet PR 137/2020 rd Plenum Fredag 23.10.2020 kl. 13.00—13.33

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

Regeringens propositionRP 164/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 164/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.