Senast publicerat 06-06-2021 14:41

Punkt i protokollet PR 138/2020 rd Plenum Tisdag 3.11.2020 kl. 14.00—20.59

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi

Regeringens propositionRP 187/2020 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
18.08 
Elinkeinoministeri Mika Lintilä 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Uudelleen laadittu uusiutuvan energian direktiivi tuli voimaan joulukuussa 2018, ja se on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään kesäkuun 21 loppuun mennessä. Direktiivissä säädetään sitovasta unionin yleistavoitteesta, jonka mukaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus on vähintään 32 prosenttia unionin energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030. Ehdotetulla lailla pannaan nyt täytäntöön uusiutuvan energian direktiivi lupamenettelyiden organisointia ja kestoa koskevan sääntelyn osalta.  

Työ‑ ja elinkeinoministeriön vetämä työryhmä on valmistellut lupamenettelyjen organisointia ja kestoa koskevan sääntelyn toimeenpanon. Työryhmässä oli edustus useista ministeriöistä, viranomaistahoista, ympäristöjärjestöistä sekä energia-alan toimijoita ja kuntia edustavista järjestöistä.  

Hallituksen esityksen tavoitteena on sujuvoittaa uusiutuvan energian tuotantolaitoshankintojen lupamenettelyitä ja eräitä muita hallinnollisia menettelyitä mahdollistamalla hakijoille asiointi sähköisen yhteyspisteen kautta ja kattava neuvonta lupapalveluihin ja muihin hallinnollisiin menettelyihin liittyen. Esityksessä on pyritty ottamaan huomioon kansalliset ominaispiirteet ja kehitystarpeet. Esityksellä ei muuteta lupaviranomaisten toimivaltoja, lupamenettelyiden vaatimuksia tai sisältöjä eikä sillä myöskään heikennetä kansalaisten osallistumisoikeuksia tai ‑mahdollisuuksia.  

Ehdotetussa laissa nimettäisiin kansalliseksi yhteyspisteviranomaiseksi Etelä-Pohjanmaan ely-keskus. Yhteyspisteviranomaisen tehtäväksi säädettäisiin uusiutuvan energian direktiivissä yhteyspisteille säädettyjen tehtävien hoitaminen sähköistä palvelukerrosta hyödyntäen.  

Laissa säädettäisiin myös yhteyspisteviranomaisen neuvontavelvollisuudesta uusiutuvan energian tuotantolaitoksiin liittyvien lupamenettelyjen ja muiden hallinnollisten menettelyjen osalta. Lisäksi ehdotetussa laissa säädettäisiin sitovat määräajat voimalaitosten lupamenettelyille ja muille hallinnollisille hyväksymismenettelyille uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti sekä määräaikojen laskentaa koskevat säännöt. Määräajat koskisivat soveltamisalaan kuuluvien lupamenettelyiden ja muiden hallinnollisten hyväksymismenettelyiden yhteenlaskettua kokonaiskestoa.  

Ehdotetussa laissa säädettäisiin myös uusiutuvan energian tuotantolaitosten hankekehittäjille ohjeistusta sisältävästä menettelykäsikirjasta.  

Lain on tarkoitus tulla voimaan 30.6.2021. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.