Senast publicerat 06-06-2021 14:43

Punkt i protokollet PR 142/2020 rd Plenum Tisdag 10.11.2020 kl. 13.59—18.29

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 109/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 10/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—41 i proposition RP 109/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.