Senast publicerat 06-06-2021 11:40

Punkt i protokollet PR 143/2020 rd Plenum Onsdag 11.11.2020 kl. 14.00—20.56

14.  Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för NAB-arrangemanget och för ett lån till Internationella valutafonden

Regeringens propositionRP 168/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2020 rd
Enda behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 14 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 20/2020 rd. 

Debatt
18.48 
Pia Viitanen sd 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tässä meidän valiokuntamme hyväksyy tämän esityksen muuttamattomana yksimielisesti. Kysymys on tässä sellaisesta IMF:n rahoitusjärjestelmästä nimeltä NAB, johon tehdään tiettyjä muutoksia. Edelliset muutokset on tehty vuosina 2011 ja 2017. Tällä kertaa muutos koskee sitä, että tätä rahoitusjärjestelyn kokonaissummaa nostetaan, tuplataan jäsenmaiden osuudet, ja samaan aikaan siihen liittyy sellainen mekanismi, että sitten kun tämä astuu voimaan, niin kahdenvälisiä lainajärjestelyjä taas muutetaan siten, että esimerkiksi Suomen osuus laskee. Sen seurauksena käy sitten Suomen kannalta niin, että Suomen Pankille annettujen valtiontakuiden määrä pienenee noin 780 miljoonalla eurolla sen jälkeen, kun nämä NABin sisäiset järjestelyt tulevat sitten voimaan ja tämä kaksinkertaistetaan sinänsä. Eli tämän muutoksen jälkeen kaikkinensa Suomen Pankille annetut valtiontakuut ovat yhteensä noin 7,2 miljardia euroa. 

Kyseessä on tosiaan tällainen menettelytapa, joka on toistunut. Silloin aina, kun muutoksia on tehty, se on tehty näin, eli siis tavallaan nämä lainajärjestelyt hoitaa Suomen Pankki, mutta Suomen Pankki tarvitsee toimiakseen tämän valtiontakauksen. Ja vanhankin käytännön mukaisesti tämä valtiontakaus on vakuudeton, ja tämä menee sillä tavalla totutulla kaavalla. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen gav sitt samtycke till statsgarantierna och att de tidigare statsgarantierna upphävs enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat.