Senast publicerat 06-06-2021 14:43

Punkt i protokollet PR 143/2020 rd Plenum Onsdag 11.11.2020 kl. 14.00—20.56

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen och till lagar som hänför sig till den

Regeringens propositionRP 17/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2020 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 9/2020 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 10.11.2020. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1, ikraftträdandebestämmelsen 

Timo Heinonen föreslog understödd av Pauli Kiuru att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 28 nej; 140 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—4 i proposition RP 17/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.