Senast publicerat 06-06-2021 14:42

Punkt i protokollet PR 143/2020 rd Plenum Onsdag 11.11.2020 kl. 14.00—20.56

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 153/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2020 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 10/2020 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 10.11.2020. 

Under debatten har Ville Kaunisto understödd av Kari Tolvanen föreslagit att lagförslaget i reservationen läggs som grund för behandlingen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Ville Kaunistos förslag ”nej”. (Omröstning 2) 

[Omröstning 2 ogiltigförklarades och togs om efter att en ledamot oavsiktligt använt fel omröstningspanel.]  

Betänkandet ”ja”, Ville Kaunistos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 153/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.