Senast publicerat 01-12-2021 20:54

Punkt i protokollet PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03—19.06

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagenRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd)

Regeringens propositionRP 145/2021 rd
Regeringens propositionRP 218/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 218/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i proposition RP 145/2021 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.