Senast publicerat 01-12-2021 21:03

Punkt i protokollet PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03—19.06

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen

Regeringens propositionRP 170/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 170/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.