Senast publicerat 03-12-2021 15:39

Punkt i protokollet PR 145/2021 rd Plenum Fredag 3.12.2021 kl. 13.00—13.56

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 144/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 30/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 2.12.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. [Sorl] Jag ber ledamöterna framställa ändringsförslagen — och för övrigt ber jag att den övriga allmänna diskussionen här tystas ner nu. 

Lagförslag 1 

15 a § 

Ville Vähämäki föreslog understödd av Sami Savio och Sari Essayah föreslog understödd Antero Laukkanen att paragrafen stryks. 

Ingen debatt. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Ville Vähämäkis förslag och Sari Essayahs förslag har samma innehåll och ställs samtidigt mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis och Sari Essayahs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 35 nej, 1 avstår; 62 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

17 a § 

Sari Essayah föreslog understödd av Antero Laukkanen att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 100 ja, 35 nej, 1 avstår; 63 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ikraftträdandebestämmelsen 

Sari Essayah föreslog understödd av Antero Laukkanen att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservation 2. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 34 nej; 64 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i proposition RP 144/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen förkastade lagförslag 2 i proposition RP 144/2021 rd. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.