Senast publicerat 06-06-2021 11:41

Punkt i protokollet PR 146/2020 rd Plenum Tisdag 17.11.2020 kl. 14.00—19.00

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 220/2020 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
16.34 
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
(esittelypuheenvuoro)
:

Herra puhemies! Tällä esityksellä nyt sitten muutettaisiin 46:ta maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakia siten, että niiden muutoksenhakusäännöksiin tehtäisiin 1.1.2020 voimaan tulleen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain edellyttämät muutokset. Tässä yhteydessä myös luovuttaisiin — eräissä muutoksenhakusäännöksissä — nykyisin säädetystä valitusoikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman valituslupaa. Valittaminen edellyttäisi jatkossa aina valitusluvan.  

Kolttalakia, tuloriskien hallinnasta annettua lakia ja erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistönä annettua lakia muutettaisiin samassa yhteydessä vastaamaan yleistiedoksiantoa ja julkista kuulutusta koskevia hallintolakiin tehtyjä muutoksia. Näidenkin lakien on tarkoitus tulla mahdollisimman nopeasti, pian, voimaan. — Kiitos. 

16.35 
Anne Kalmari kesk :

Arvoisa herra puhemies! Kiitän ministeriä esittelystä ja kysyisin vain, mitä vaikutuksia tällä on viljelijän oikeusturvaan. Sinänsähän tavallaan turhaa valittamista on syytä suitsia, mutta sen soisi olevan tasapainossa ihan kaikilla hallinnonaloilla eikä niin, että esimerkiksi joku väestöryhmä joutuu heikompaan asemaan kuin muut. Mutta käymme tätä myöskin siellä valiokunnassa sitten tarkemmin läpi. 

16.35 
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tämähän liittyy tosiaankin siihen, että tämän vuoden alusta on tullut uusi laki voimaan, elikkä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettu laki on muuttunut, ja sen pohjalta näitä tehdään. 

Tuo edustaja Kalmarin esiin nostama oikeusturva on äärimmäisen tärkeä asia. Myöskin omaisuudensuojasta pitää pitää hyvää huolta, ja me tarvitsemme siltäkin osin joitakin lainmuutoksia, mutta tällä nyt tehtävällä lainmuutoksella näitä ei ainakaan heikennetä. Kyllä ne tämän arvion mukaan säilyvät hyvinä, ja sitten muissa laeissa myöskin kohennetaan näitä tavoitteita. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.