Senast publicerat 06-06-2021 11:41

Punkt i protokollet PR 146/2020 rd Plenum Tisdag 17.11.2020 kl. 14.00—19.00

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av spårtrafiklagen och lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 113/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2020 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 19 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 14/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Presentation, ledamot Kymäläinen, var så god. 

Debatt
18.52 
Suna Kymäläinen sd 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi raideliikennelakia ja liikenteen palveluista annettua lakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. helmikuuta 2021 lukuun ottamatta kalustoyksiköiden rekisteröintiä koskevia lainkohtia, jotka tulisivat voimaan 16.6.2021. 

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa sen hyväksymistä osittain muutettuna.  

Rautatieliikenteen kuljettajalta edellytettävän luvan osalta asiantuntijakuulemisessa pelättiin, että lupakirjattomasta vaihtotyöstä tulisi jatkossa pääsääntö ja tämä johtaisi kuljettajien osaamisen ja rautatieturvallisuuden heikentymiseen. Koska pykälän muotoiluun ei löytynyt sellaista riittävän selkeää muutosta, joka olisi täyttänyt pykälän muuttamiselle hallituksen esityksessä asetetut tavoitteet paremmasta oikeusvarmuudesta ja selkeämmästä sääntelyistä, liikenne‑ ja viestintäministeriö esitti, että lain 69 §:n muutokset poistetaan nyt hyväksyttävästä laista. Valiokunta on tämän vuoksi poistanut pykälän nyt hyväksyttävästä lakiehdotuksesta. Muutoin lakiehdotukseen on tehty vain joitain lakiteknisiä muutoksia. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 113/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.