Senast publicerat 08-12-2021 18:30

Punkt i protokollet PR 147/2021 rd Plenum Onsdag 8.12.2021 kl. 14.03—17.47

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

Regeringens propositionRP 227/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 17/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 227/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.