Senast publicerat 08-12-2021 17:12

Punkt i protokollet PR 147/2021 rd Plenum Onsdag 8.12.2021 kl. 14.03

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 144/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2021 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra och enda behandlingen. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna. Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2021. 

Under debatten har Jari Koskela understödd av Jukka Mäkynen framställt ett förslag i enlighet med reservation om att åtgärdsmotionerna AM 152/2020 rd och 9/2021 rd godkänns och framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 1. 

Under debatten har dessutom Sari Essayah understödd av Peter Östman framställt tre förslag till uttalanden i enlighet med reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1 i proposition RP 144/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 2 i proposition RP 144/2021 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen gällande åtgärdsmotionerna och förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag att åtgärdsmotion AM 152/2020 rd godkänns ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 44 nej; 53 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag att åtgärdsmotion AM 9/2021 rd godkänns ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 42 nej; 52 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas.  

Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag till uttalande ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 44 nej; 50 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 41 nej; 52 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 44 nej; 50 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 41 nej; 53 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.