Senast publicerat 05-06-2021 17:45

Punkt i protokollet PR 152/2018 rd Plenum Fredag 1.2.2019 kl. 13.04—13.33

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen, 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och 56 § i elmarknadslagen

Regeringens propositionRP 290/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 28/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 290/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.