Senast publicerat 06-06-2021 11:07

Punkt i protokollet PR 154/2020 rd Plenum Måndag 30.11.2020 kl. 14.01—18.34

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om avdragbarhet i beskattningen för den medieavgift som betalas på Åland och om skattefrihet för vissa stödåtgärder för naturvård samt vatten- och havsvård

Regeringens propositionRP 197/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 25/2020 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 20 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
18.30 
Mats Löfström :

Ärade herr talman! Samfund och fysiska personer som har sin hemkommun på Åland är inte skyldiga att betala rundradioskatt utan betalar istället en snarlik årlig medieavgift, som är jämförbar med rundradioskatten, till landskapet för att finansiera Ålands public service-bolag Ålands Radio och TV. 

Medieavgiften ersätter den tv-licens som tidigare har använts — en förändring som gjorts tidigare i riket med rundradioskatten. För att samfund på Åland och i övriga Finland ska behandlas lika föreslås i det här lagförslaget nu bestämmelser i näringsskattelagen och inkomstskattelagen för gårdsbruk om att den åländska medieavgiften ska vara avdragbar i beskattningen på samma sätt som rundradioskatten. På motsvarande sätt är rundradioskatten enligt inkomstskattelagen inte en avdragbar utgift för fysiska personer, och med tanke på likabehandlingen av fysiska personer utvidgas därför bestämmelsen i lagen till att utöver rundradioskatten också gälla den åländska medieavgiften. 

Ärade talman! Åland har inte egen behörighet att göra dessa ändringar i beskattningen enligt självstyrelselagen, och därför har ärendet nu kommit till riksdagen som ett lagförslag som finansutskottet har behandlat. Det är på så vis ett politiskt okomplicerat och ett odramatiskt lagförslag och snarare formalia för riksdagen att besluta om, och därför blev också finansutskottet enhälligt i sitt betänkande kring det här lagförslaget. 

Arvoisa herra puhemies! Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi tuloverolakiin, elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin sekä maatilatalouden tuloverolakiin säännökset Ahvenanmaan mediamaksun vähennyskelpoisuudesta tuloverotuksessa. 

Valtiovarainvaliokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. Esitys takaa valiokunnan mielestä oikealla tavalla yhdenvertaisen verokohtelun Ahvenanmaalla ja muussa valtakunnassa toimivien yhteisöjen välillä yleisradioveron ja siihen rinnastettavan mediamaksun vähennyskelpoisuuden osalta. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 197/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.