Punkt i protokollet
PR
155
2018 rd
Plenum
Torsdag 7.2.2019 kl. 16.01—20.03
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utsädeslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 172/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 08-02-2019 16:33