Senast publicerat 20-12-2021 19:49

Punkt i protokollet PR 155/2021 rd Plenum Måndag 20.12.2021 kl. 14.00—18.30

5.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2021 rd
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 33/2021 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2021. 

Vi går över till omröstningar huvudtitelvis. Jag föreslår att förslagen och understöd framställs en riksdagsgrupp åt gången. Jag föreslår också att eventuella korrigeringar som ledamöterna gör till protokollet görs först efter att samtliga omröstningar under huvudtiteln verkställts. 

Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2022 i propositionerna RP 146 och 216/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotion BM 266/2021 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—265 och 267—429/2021 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotion AM 73/2021 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten.  

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen om misstroende.  

Under behandlingen av budgetpropositionen har följande förslag om misstroende mot statsrådet framställts:  

Ville Vähämäki saf understödd av Jari Koskela saf: ”Regeringens ekonomiska politik ökar oansvarigt statens utgifter och ansvar på ett sätt som inte främjar finländarnas hållbara välfärd. Reformer som skulle främja sysselsättning och ökad kompetens har lämnats ogjorda. Inga åtgärder har föreslagits för att förbättra den ekonomiska tillväxten på lång sikt. Inga åtgärder har vidtagits för att förbättra köpkraften för låginkomsttagare och medelinkomsttagare. Klimatåtgärdernas inverkan har ökat och kommer att ytterligare öka kostnaderna för boende och bilism. Vår skogspolitik håller på att glida ur de nationella händerna, och vår främsta stödpelare för exportindustrin är hotad. Riksdagen konstaterar att regeringen har misslyckats i att försvara de nationella intressena och i ekonomiförvaltningen och därför inte har riksdagens förtroende.” 

Sari Sarkomaa saml understödd av Sinuhe Wallinheimo saml: ”Riksdagen konstaterar att regeringens linje att låta skuldsättningen accelerera och att låta bli att fatta sysselsättningsbeslut hotar att varaktigt urholka välfärdssamhällets finansieringsbas. Vi är oroade över löftet att sluta leva på bekostnad av kommande generationer. En politik som baserar sig på en ständig skuld äventyrar Finlands förmåga att bemöta det hot som klimatförändringen utgör. Regeringen har inte förmått bära sitt ansvar och göra värdeval för en hållbar framtid. Riksdagen konstaterar att regeringens politik som äventyrar välfärdstjänsterna och som baserar sig på fortsatt skuldsättning är misslyckad och regeringen har inte riksdagens förtroende.” 

Sari Essayah kd understödd av Päivi Räsänen kd: ”Riksdagen konstaterar att regeringens social- och hälsovårds- samt ekonomi- och sysselsättningspolitik inte vilar på en hållbar grund. Hälso- och sjukvårdens hållbarhet bör framför allt betraktas med framförhållning genom att man avvecklar vårdköerna och ser till hälso- och sjukvårdspersonalens arbetshälsa. På grund av den ekonomiska kris som coronaepidemin orsakat borde regeringen ha uppdaterat sitt program och återtagit sådana reformer som ökar underskottet i den offentliga ekonomin på lång sikt. En ökning av de bestående utgifterna utan åtgärder som stärker sysselsättningen äventyrar välfärdsstatens hållbarhet. Regeringens beslut höjer kostnaderna för företag och för boende och mobilitet och ökar ojämlikheten i samhället, och försämrar på så sätt ställningen för befolkningen i synnerhet på landsbygden. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen har misslyckats och inte har riksdagens förtroende.” 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Vid omröstningarna ställs först Sari Essayahs förslag mot Sari Sarkomaas förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Vilhelm Junnilas förslag. Slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende.  

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Sari Sarkomaas förslag ”ja”, Sari Essayahs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 116 ja, 32 nej; 51 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Sari Sarkomaas förslag. 
2) Vilhelm Junnilas förslag ”ja”, Sari Sarkomaas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 122 ja, 26 nej; 51 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Vilhelm Junnilas förslag. 
3) Förtroende för statsrådet ”ja”, Vilhelm Junnilas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 93 ja, 56 nej; 50 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.