Senast publicerat 06-06-2021 11:41

Punkt i protokollet PR 156/2020 rd Plenum Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00—22.15

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och 48 kap. 6 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 182/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 9/2020 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 9/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
20.37 
Hannu Hoskonen kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Ympäristövaliokunnan mietintö oli yksimielinen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta. Tämä vähäinen lakiesitys voidaan periaatteessa kuvata yhdellä lauseella: tässä on kysymys turhan byrokratian purkamisesta. Byrokratiaa puretaan, turhia pykäliä ei enää tarvita. Elikkä esityksessä rakennusperintölakia muutetaan sillä tavoin, että ely-keskusten tekemien rakennussuojelupäätösten alistamisesta ympäristöministeriön vahvistettavaksi luovutaan, ja nämä päätökset tehdään aika pitkälti paikallisesti. Siksi on tärkeää, että kun kunnissa toimitaan, niin tämä tapahtuisi yhteisymmärryksessä ja nimenomaan niin, että siellä kuultaisiin paikallisia kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä.  

Rakennusten suojelu herättää tässä maassa toki paljon kiinnostusta, mutta on tärkeää huomata, että turhan byrokratian keitaaksi ei tälläkään lainsäädännöllä olla pyrkimässä, päinvastoin byrokratiaa ollaan purkamassa. Ympäristövaliokunnan mietintö oli yksimielinen, ja se päätti hyväksyä muuttamattomana tämän hallituksen esityksen kuultuaan monia asiantuntijoita ja käytyään hyvän keskustelun asiassa. 

Toivon, arvoisa puhemies, tässä yhteydessä, että kun lakeja käsitellään tässä talossa, saisimme näihin isoihin, todella merkittäviin lakiesityksiin samanlaista käytännön järkeä kuin edellä mainitussa turveasiassa — että löytyisi se yhteinen ymmärrys siitä, mikä tälle maalle on parhaaksi. Se on minusta niin iso asia, että sen puolesta kannattaa käydä täällä puhujakorokkeella puhumassa vaikka joka toinen päivä. Jos ei joka päivä jaksakaan, niin ainakin joka toinen päivä. — Kiitän. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 182/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.