Senast publicerat 06-06-2021 11:07

Punkt i protokollet PR 156/2020 rd Plenum Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00—22.15

13.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

LagmotionLM 64/2020 rdPeter Östman kd m.fl. 
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 14—25 på dagordningen. 

Debatt
21.41 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa herra puhemies! Tämä lakialoite on osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia, ja tässä esitetään, että elokuussa voimaan tullut polttoaineveron korotus perutaan ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liite muutetaan vastaamaan aiempaa lainsäädäntöä. Eli nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain verotaulukkoa muutettaisiin niin, että liikennepolttonesteiden, kuten moottoribensiinin, dieselöljyn ja niitä korvaavien biopolttoaineiden, valmisteveroa alennetaan. Veron muutos kohdistettaisiin sekä energiasisältöveroon että hiilidioksidiveroon.  

Tämä korotus, minkä hallitus teki, valitettavasti aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia muun muassa kuljetusalalle ja sitä kautta myös muulle yrityselämälle. Sen takia, jotta voimme suomalaista työllisyyttä olla parantamassa, toivon, että tämä aloite saa myönteisen kohtelun.  

21.43 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Varmistan vielä alussa, että ymmärsin oikein, että tässä samassa yhteydessä voi käyttää useammastakin kohdasta, kohtaan 21 asti, näitä esittelypuheenvuoroja? [Puhemies: Kyllä!] Niinpä sitten käytän tätä tilaisuutta ja siirryn sinne pönttöön. [Puhuja siirtyy puhujakorokkeelle] 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Aika on sitten 7 minuuttia. 

Kiitoksia, arvoisa puhemies! Katsotaan, kuinka monta siihen mennessä ehtii esittelemään. 

Arvoisa puhemies! Todellakin, niin kuin tuossa edustaja Räsänen totesi, kristillisdemokraatit ovat huolissaan siitä, millä tavalla nämä veronkiristykset vaikuttavat erityisesti liikkumiseen — tuossa aiemminhan keskusteltiin näistä asumisen kustannuksiin liittyvistä energiaveron korotuksista. Tässä lakialoitteessa, minkä edustaja Östman on ensimmäisenä ryhmästämme allekirjoittanut, todellakin tämä polttoaineveron korotus perutaan ja myöskin tämä nestemäisten polttoaineitten valmisteverosta annetun lain liite muutetaan vastaamaan ennen 1.8.20 voimassa olleen liitteen sisältöä. Tässä yhteydessä erityisesti haluan muistuttaa siitä, että meillä Suomessa, pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa, maaseudulla, haja-asutusalueella, ei ole niitä vaihtoehtoja — se oma auto on kyllä varsin tarpeellinen. Sen tähden täytyy muistaa, että tämäntyyppisillä veronkorotuksilla on hyvin helposti myöskin tämmöiset aluetaloudelliset vaikutuksensa. Tietysti täytyy muistaa sitten meillä tämä kuljetusala. Kuljetusala on laskenut, että kuljetuskustannukset Suomessa nousevat noin 80 miljoonalla eurolla vuodessa, ja siinä mielessä, jos ajatellaan, mikä merkitys näillä maantiekuljetuksilla on Suomessa, nämä ovat kyllä valitettavia ja tietysti heijastuvat sitten viime kädessä myöskin lopputuotteitten hintaan. 

Arvoisa puhemies! Seuraavaksi esittelen tämän lakialoitteen laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi: Tässä on tarkoituksena laskea varhaiskasvatusmaksuja siinä tapauksessa, että perheellä on useampi kuin yksi lapsi varhaiskasvatuksessa, ja katsomme, että silloin asiakasmaksua perittäisiin vain yhden lapsen mukaan. Tämäkin on osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia. Tällä lakialoitteella haluamme erityisesti työn kannattavuutta parantaa. Eli tilanteessa, jossa joka tapauksessa yksi lapsi on jo siellä hoidossa, useamman lapsen päivähoitomaksut monta kertaa tekevät sen kannustinloukun, jossa esimerkiksi pienempipalkkaisen tai lyhytaikaisemman työn vastaanottaminen on kannattamatonta, kun palkasta suurin osa sitten menee näitten varhaiskasvatusmaksujen maksamiseen. Siinä mielessä, vaikka hallitus on tehnyt nyt alennuksen pienituloisille lapsiperheille, kristillisdemokraatit katsovat, että tämän lisäksi olisi tärkeää, että me myöskin puuttuisimme tällä tavalla näihin sisarusten varhaiskasvatusmaksuihin. 

Arvoisa puhemies! Seuraavaksi sitten lakialoite tuloverolain muuttamisesta, jossa puhutaan meidän lapsivähennyksestä: Tämä lapsivähennyshän on oikein kristillisdemokraattien lempilapsi, eli silloin aikanaan, kun hallituksessa olimme, tämä lapsivähennys tuli mukaan hallituksen toimiin. Kun valitettavasti jouduttiin noita lapsilisiä jonkun verran leikkaamaan, niin siinä yhteydessä tuotiin sitten tämä lapsivähennys, jolla kompensoitiin tämä leikkaus, ja tämä kohdistui nimenomaisesti sitten näihin pieni- ja keskituloisiin. Tämä lapsivähennys on... Tuossa muistelin jossain puheenvuorossa täällä tänä iltana 2000-luvun alkua, kun tulin tänne eduskuntaan, ja tässä on esimerkki siitä, millä tavalla vaihtoehtobudjetissa tuotu idea kypsyy siihen, että se itse asiassa on meidän lainsäädännössämme. Valitettavasti tässä nyt viime kaudella sitten edeltävä hallitus tämän lapsivähennyksen lakkautti, mutta silloin 2000-luvun alussa olin tätä itse silloisena eduskuntaryhmän puheenjohtajana kehittämässä, ja tätä lapsivähennysmallia silloin tuotiin uutena. Sitten tosiaankin siitä meni jokunen vuosi, kun 2011 alkaneella hallituskaudella tälle tuli käyttöä sitten ihan siellä hallituksen työkalupakissa. Todellakin tätä toivoisimme, kun tämä on ainut sellainen elementti, millä pystyttäisiin lapsiperheitten verotukseen tuomaa joustoa. Kun tiedetään, miten monissa muissa maissa tällä hetkellä voimakkaasti panostetaan lapsiperheitten elintason parantamiseen ja siihen, että olisi kannustimia myöskin lasten hankkimiseen, niin siinä mielessä voisi sanoa, että tämä olisi tällainen verotuksellinen elementti, joka olisi syytä meillä Suomessa myöskin ottaa käyttöön. Todellakin tämä suoraan verotuloista vähennettynä helpottaisi sitten lapsiperheitten asemaa. 

Arvoisa puhemies! Jos vielä otan tuosta tuloveroasteikosta: Tässä tuloveroasteikon tulorajoja aiotaan huojentaa. Kun hallitus kiristää 2,5 prosentilla, niin kristillisdemokraatit ovat tehneet tässä vastaesityksen. Kun hallitus tekee tämän indeksitarkistuksen, niin kuitenkin nämä työn sivukulut kasvavat. Kristillisdemokraatit pitävät vaihtoehtobudjetissaan tärkeänä sitä, että me pystymme tässä tilanteessa ostovoimaa pitämään yllä, myöskin sitten sitä kautta, että kun työn verotus ei kiristy, niin se pitää myöskin työn kannattavuutta voimissaan, ja siksi olemme tehneet sitten tämän taulukkolaskelman siihen. 

Vielä, arvoisa puhemies, tässä ehtii ainakin tämän lakialoitteen lapsilisälain muuttamisesta esitellä: Tässähän on kysymys siitä 1 000 euron ylimääräisestä lapsilisästä, joka maksettaisiin ensimmäisen lapsilisän yhteydessä. Kristillisdemokraatit tämän lanseerasivat tuossa viime eduskuntavaalien alla, ja tämä olisi tarkoitettu juurikin tällaisena lapsiperheitten taloudellisena tukena. Monissa kunnissa on näitä erilaisia kannustinrahoja, vauvarahoja ja vastaavia, mutta tämä olisi tietysti alueellisesti tasa-arvoinen eli ei olisi kiinni siitä, mitä kunnassa on päätetty. Tosiaankin haluaisimme, että tätä kautta pystyisimme sitten helpottamaan niitä lapsiperheitten ensi hankintoja ja sitä kautta tuomaan taloudellista tukea. 

Arvoisa puhemies! Edustaja Räsänen varmaankin jatkaa tästä näitten meidän aloitteitten esittelyä, mitä vielä tähän meidän vaihtoehtobudjettiimme sisältyy. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.