Senast publicerat 06-06-2021 11:07

Punkt i protokollet PR 156/2020 rd Plenum Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00—22.15

20.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 och 11 a § i lagen om studiestöd

LagmotionLM 71/2020 rdAntero Laukkanen kd m.fl. 
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 20 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
22.02 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa herra puhemies! Niin kuin edustaja Essayah tuossa aiemmin jo totesi, tällä aloitteella haluamme olla parantamassa oppimateriaalilisää, sitä korottamassa sekä myös ulottamassa sen suuremmalle joukolle opiskelijoita näitä vanhempien tulorajoja korottamalla.  

Sen sijaan emme kannata hallituksen esitystä oppivelvollisuuden laajentamisesta, joka on kallis uudistus ja johon sijoitetut resurssit kohdentuvat mielestämme epäedullisesti.  

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 13 på dagordningen.]