Senast publicerat 06-06-2021 10:59

Punkt i protokollet PR 156/2020 rd Plenum Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Regeringens propositionRP 198/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2020 rd
Bilaga till protokollet EDK-2020-AK-338643
Peter Östmans ändringsförslag
Bilaga 3A
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 12/2020 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2020. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

8 § 

Peter Östman föreslog understödd av Päivi Räsänen att pargrafen godkänns enligt den utdelade kopian. (Bilaga till protokollet 3A) 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Peter Östmans förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 198/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.