Senast publicerat 06-06-2021 14:01

Punkt i protokollet PR 158/2020 rd Plenum Fredag 4.12.2020 kl. 13.00—13.27

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 229/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2020 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 15/2020 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 3.12.2020. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 2 

Ändring av den giltiga lagens ikraftträdandebestämmelse  

Riikka Slunga-Poutsalo föreslog understödd av Ruut Sjöblom att den giltiga lagens ikraftträdandebestämmelse godkänns enligt reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Riikka Slunga-Poutsalos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 229/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.