Senast publicerat 06-06-2021 14:01

Punkt i protokollet PR 158/2020 rd Plenum Fredag 4.12.2020 kl. 13.00—13.27

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 228/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020.