Senast publicerat 06-06-2021 11:52

Punkt i protokollet PR 159/2020 rd Plenum Måndag 7.12.2020 kl. 13.59—18.43

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Regeringens propositionRP 166/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 25/2020 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 25/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
17.03 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa herra puhemies! Tämä esitys koskee poliisilain muuttamista nimenomaan suojelupoliisin osalta. Suojelupoliisin valvontahan tuli eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan vastuulle, ja itsekin tuon valiokunnan jäsenenä nyt haluan vain lyhyesti tätä kommentoida. 

Tässä lakiesityksessä lisätään suojelupoliisin päällystöön kuuluvaa poliisimiestä koskeva maininta eräisiin lainkohtiin, joihin se on ilmeisen epähuomiossa jäänyt lisäämättä siviilitiedustelua koskevan lainsäädännön yhteydessä, joka tuli voimaan kesäkuussa 2019. Tässä yhteydessähän suojelupoliisilta poistettiin esitutkinta- ja pakkokeinotoimivaltuudet, mikä oli hyvin johdonmukaista. Siviilitiedustelulainsäädännön voimaantulon jälkeen kävi ilmi, että maininta suojelupoliisin päällystöön kuuluvasta poliisimiehestä on todellakin epähuomiossa jäänyt puuttumaan eräistä poliisilain luvun säännöksistä, joihin se alun perin oli tarkoitus lisätä, ja tämä on aiheuttanut epäselvyyksiä käytännön tilanteissa muun muassa tuomioistuimissa. 

Tämän lain korjaaminen on tärkeää, jotta suojelupoliisin päällystöön kuuluvalla poliisimiehellä on tosiasialliset mahdollisuudet myös suoriutua salaiseen tiedonhankintaan liittyvistä virkatehtävistä. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 166/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.