Senast publicerat 06-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 159/2020 rd Plenum Måndag 7.12.2020 kl. 13.59—18.43

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och 48 kap. 6 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 182/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 9/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 182/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.