Senast publicerat 06-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 159/2020 rd Plenum Måndag 7.12.2020 kl. 13.59—18.43

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och lag om ändring av 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 185/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 34/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020.