Senast publicerat 06-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 159/2020 rd Plenum Måndag 7.12.2020 kl. 13.59

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 228/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 228/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.