Punkt i protokollet
PR
160
2018 rd
Plenum
Fredag 15.2.2019 kl. 13.04—13.33
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande GrUB 12/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 14.2.2019. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
47 § 
Talman Paula Risikko
Leena Meri har understödd av Sami Savio föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Leena Meris förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 159 ja, 15 nej; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 320/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 30-01-2020 12:00