Senast publicerat 06-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 161/2020 rd Plenum Onsdag 9.12.2020 kl. 14.00—15.41

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter

Regeringens propositionRP 129/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 1/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 39/2020 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra, enda behandling. Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 7.12.2020. 

Under debatten har Paula Risikko understödd av Matias Marttinen föreslagit att riksdagen godkänner ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 129/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Paula Risikkos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.