Punkt i protokollet
PR
162
2018 rd
Plenum
Onsdag 20.2.2019 kl. 14.00—17.01
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling. Det lagförslag, vars innehåll godkändes i första behandlingen, ska behandlas i gundlagsordning. Lagförslaget kan nu, ifall det inte med minst fem sjättedelars majoritet förklaras brådskande, godkännas att vila till det första riksmötet som hålls efter följande riksdagsval eller förkastas. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 320/2018 rd, vars innehåll godkändes i första behandlingen, att vila till det första riksmötet som hålls efter följande riksdagsval. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. 
Senast publicerat 30-01-2020 13:39