Senast publicerat 05-06-2021 18:13

Punkt i protokollet PR 163/2018 rd Plenum Torsdag 21.2.2019 kl. 16.01—22.46

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 306/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 35/2018 rd
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 35/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
21.27 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Niin sanotut rahastojen rahastot ovat kansainvälisesti merkittäviä sijoittajia, ja niiden osuus pääomarahastojen kansainvälisessä varainhankinnassa on kasvanut voimakkaasti. Hallituksen esityksen tarkoituksena on nyt saattaa näiden rahastojen rahastojen kautta tehtävät sijoitukset verotuksellisesti samaan asemaan vastaavien suorien sijoitusten kanssa. Muutokset voivat parantaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta. 

Valiokunta esittää hallituksen esitystä hyväksyttäväksi muuttamattomana, ja valiokunnan mietintö on yksimielinen. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 306/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.