Senast publicerat 06-06-2021 13:53

Punkt i protokollet PR 163/2020 rd Plenum Fredag 11.12.2020 kl. 13.01

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och lag om ändring av 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 185/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 34/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 185/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.