Senast publicerat 05-06-2021 17:44

Punkt i protokollet PR 165/2018 rd Plenum Tisdag 26.2.2019 kl. 14.04—21.21

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 306/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 35/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 306/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.