Senast publicerat 06-06-2021 13:53

Punkt i protokollet PR 165/2020 rd Plenum Måndag 14.12.2020 kl. 14.00

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 220/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—46 i proposition RP 220/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.