Senast publicerat 06-06-2021 13:53

Punkt i protokollet PR 165/2020 rd Plenum Måndag 14.12.2020 kl. 14.00—20.45

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

Regeringens propositionRP 234/2020 rd
LagmotionLM 21/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 37/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 234/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 21/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.