Senast publicerat 05-06-2021 17:01

Punkt i protokollet PR 166/2018 rd Plenum Onsdag 27.2.2019 kl. 14.08—17.56

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 269/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 22/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2019.