Senast publicerat 05-06-2021 16:55

Punkt i protokollet PR 169/2018 rd Plenum Måndag 4.3.2019 kl. 12.04—16.20

19.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den

LagmotionLM 84/2018 rd
MedborgarinitiativMI 1/2018 rd
LagmotionLM 18/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 36/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019.