Punkt i protokollet
PR
170
2018 rd
Plenum
Tisdag 5.3.2019 kl. 14.11—18.22
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 14 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från ekonomiutskottets betänkande EkUB 38/2018 rd beslut om konventionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände den i Singapore den 16 mars 2006 ingångna Singaporekonventionen om varumärkesrätt och dess tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 22 i konventionen i proposition RP 201/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 201/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av konventionen och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 30-01-2020 14:51