Punkt i protokollet
PR
172
2018 rd
Plenum
Torsdag 7.3.2019 kl. 16.02—20.58
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafik- och patientskadenämnden och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 45/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
20.19
Jari
Ronkainen
ps
Arvoisa herra puhemies! Vaikkakin nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys on teknisluontoinen muutos, joka yhdistää liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan, on tärkeätä, että tässä yhteydessä lakiin kirjataan sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen on keskeisessä osassa siinä, että mahdolliset esteellisyydet pystytään tunnistamaan ja kansalaisilla olisi ylipäätään luottamus lautakuntien ratkaisuihin. Sidonnaisuuksien ilmoittamisen velvoite on tälläkin hetkellä, mutta koska sitä ei ole kirjattu lakiin, on se jäänyt monelta tekemättä. Kun sidonnaisuuksien ilmoittamisesta säädetään lailla, on rikoksesta seurauksia. Valvonta on ja tulee olemaan jatkossakin tärkeässä osassa siinä, että sidonnaisuusilmoitukset tulevat ylipäätään tehdyiksi. 
Muutoksenhakulautakunnat ovat pieni palanen siinä isossa kokonaisuudessa, joka liittyy suomalaiseen vakuutuslääkärijärjestelmään. Olen itse miettinyt ja kyseenalaistanut muutoksenhakulautakuntien roolia ja tarpeellisuutta, sillä niiden lausunnot eivät tällä hetkellä millään muotoa sido vakuutusyhtiöiden ratkaisuja. Muutama viikko sitten sosiaali- ja terveysvaliokunta edellytti lausumassaan, että hallitus valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antaa ehdotuksen lainsäädännön muutoksista vuoden 2020 kevätistuntokaudella. Samalla on ehdottoman tärkeää, että muutoksenhakulautakuntien rooli, mahdollinen kokoonpano ja sen päätöksien juridinen sitovuus otetaan vakavan tarkastelun alle. 
Liikenne- ja viestintävaliokunta kiinnittää erityisesti huomiota käsittelyaikoihin. Teknisestä muutoksesta johtuen käsittelyaikoihin ei saisi tulla viiveitä. Päinvastoin lainsäädännön muutosten ja toiminnan kehittämisen tulisi tähdätä sujuvuuden ja palveluiden parantamiseen pelkkien taloudellisten lähtökohtien sijasta, jotka nekin ovat tärkeitä. Valiokunta esittääkin lausumassaan, että eduskunta edellyttää seurantaa lainmuutoksen seurauksista ja että tarvittaessa hallitus ryhtyy toimenpiteisiin asioiden korjaamiseksi. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—7 i proposition RP 299/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 04-04-2019 12:09