Senast publicerat 05-06-2021 18:41

Punkt i protokollet PR 176/2018 rd Plenum Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53

10.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den

LagmotionLM 84/2018 rd
MedborgarinitiativMI 1/2018 rd
LagmotionLM 18/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 36/2018 rd
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 36/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 12.3.2019. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

2 § 

Talman Paula Risikko
:

Leena Meri har understödd av Sami Savio föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Leena Meris förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 154 ja, 16 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Lagförslag 2 

2 § 

Talman Paula Risikko
:

Leena Meri har understödd av Sami Savio föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Leena Meris förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 156 ja, 16 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

19 § 

Talman Paula Risikko
:

Leena Meri har understödd av Sami Savio föreslagit att paragrafen stryks. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Leena Meris förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 155 ja, 17 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i lagmotion LM 84/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 18/2016 rd och lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.