Senast publicerat 05-06-2021 18:41

Punkt i protokollet PR 176/2018 rd Plenum Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen

Regeringens propositionRP 286/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 28/2018 rd
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 28/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 11.3.2019. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 2 

5 § 

Talman Paula Risikko
:

Mats Nylund har understödd av Hanna Halmeenpää föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Mats Nylunds förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 67 nej; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

41 a § 

Talman Paula Risikko
:

Mats Nylund har understödd av Hanna Halmeenpää föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Mats Nylunds förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 67 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

42 § 

Talman Paula Risikko
:

Mats Nylund har understödd av Hanna Halmeenpää föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Mats Nylunds förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 66 nej; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 286/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 3 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

Följande anmälningar antecknades till protokollet: vid behandlingen av ärende 8 avsåg Jari Myllykoski /vänst rösta ”ja” vid omröstningen om reservation 1, Mika Niikko /saf och Teuvo Hakkarainen /saf avsåg rösta ”ja” vid punkt 11. Arja Juvonen /saf meddelade att hon röstade ”nej” vid punkt 10, men att hon för säkerhets skull vill meddela det eftersom hon inte är säker om hennes avgivna röst registrerades.