Senast publicerat 05-06-2021 18:40

Punkt i protokollet PR 176/2018 rd Plenum Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 167/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 43/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.3.2019. 

Under debatten har Olli Immonen understödd av Laura Huhtasaari föreslagit att lagförslag 2 förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Lagförslag 2 godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 155 ja, 17 nej; 27 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1—6 i proposition RP 167/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.